SEANCE DU 14 JANVIER 2020

SEANCE DU 03 MARS

SEANCE DU 26 MAI

SEANCE DU 02 JUIN

SEANCE DU 30 JUIN

SEANCE DU 10 JUILLET

SEANCE 1 SEPTEMBRE

SEANCE DU 13 OCTOBRE

SEANCE DU 24 NOVEMBRE